د ولسمشرۍ ماڼۍ د ارګ حرمسرای د لندسکیپ پروژې د قرارداد ورکړې د پریکړې خبرتیا

By |2020-07-27T06:45:17+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/W-D/041/1399/NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: شرکت ساختمانی پارسا گرین د شرکت د جواز شمیره: D-58573 د پروژې قیمت په (افغانۍ): 6,999,275.00 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ د سپارلو

د ولسمشرۍ د مرمرین ماڼۍ د جومات د پراختیا لپاره د قرارداد ورکړې د پریکړه خبرتیا

By |2020-07-27T06:22:02+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/W—D/059/1399/NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: شرکت ساختمانی و سرکسازی قیس نذیر د شرکت د جواز شمیره: D-5882O د پروژې قیمت په (افغانۍ): 2,996,950.00 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ

د لویې جرګې تالار د کیبلونو د نوي کولو او د تشنابونو ترمیمولو قرارداد ورکړې د پریکړې خبرتیا

By |2020-07-27T06:17:12+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/WD/057/1399/NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: ابرار متراپولز د شرکت د جواز شمیره: D-9462 د پروژې قیمت په (افغانۍ): 2,343,210.00 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ د سپارلو نیټه: 25/04/1399

د بیرغ د۲۴ زره متره تکې چمتوکولو د قرارداد د پریکړې خبرتیا

By |2020-07-27T06:11:04+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/G/066/1 399/NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: شرکت خدمات لوژستیکی نایل د شرکت د جواز شمیره: D- 471O7 د پروژې قیمت په (افغانۍ): 1,990,000.00 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ

د ارګ آرشیف ته د یوه پاېه اسکنر د تدارک د قرارداد ورکولو د پریکړې خبرتیا

By |2020-07-27T06:01:25+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/G/039/13991NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: امروز کمپیوتر لمیتید د شرکت د جواز شمیره: O101-14826 د پروژې قیمت په (افغانۍ): 4,495,140.00 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ د سپارلو نیټه:

د ولسمشرۍ ماڼۍ د ارګ د حرمسرای او ګلخانې د مرکز ګرميو او چیلرونو پروژې د قرارداد ورکولو د پریکړې خبرتیا

By |2020-07-27T05:48:47+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/G/074/I399/NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: کومسن انشاط صنایع و تجارت د شرکت د جواز شمیره: I-11228 د پروژې قیمت په (افغانۍ): 3,211,840.00 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ د

د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګ کې دننه د ۳۳حلقوي سړک د ډبرین فرش پروژې د قرارداد ورکولو د پریکړې خبرتیا

By |2020-07-27T05:43:49+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/W—D/054/1399/NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: شرکت ساختمانی پارسا گرین د شرکت د جواز شمیره: D-58573 د پروژې قیمت په (افغانۍ): 5,988,000.00 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ د سپارلو

د ۲نمبر ماڼۍ له ۱۲سړک څخه د ولسمشرۍ د ارګ تر لویدیځې دروازې پورې د ډبرین فرش پروژې لپاره د قرارداد ورکولو د پریکړې خبرتیا

By |2020-07-27T05:38:50+00:00July 27th, 2020|قراردادي خبرتیاوې|

د پروژې تشخیصي شمیره: AOP/W-D/051/1399/NCB تدارکاتي بنسټ: د چارو ادارې لوی ریاست ګټونکی شرکت: شرکت ساختمانی ببرک حمید د شرکت د جواز شمیره: D40620 د پروژې قیمت په (افغانۍ): 9,598,361.50 د پروژې قیمت په (ډالرو): 000.00 د داوطلبۍ د سپارلو