د پروژې تشخیصي شمیره:

AOP/W-D/041/1399/NCB

تدارکاتي بنسټ:

د چارو ادارې لوی ریاست

ګټونکی شرکت:

شرکت ساختمانی پارسا گرین

د شرکت د جواز شمیره:

D-58573

د پروژې قیمت په (افغانۍ):

6,999,275.00

د پروژې قیمت په (ډالرو):

000.00

د داوطلبۍ د سپارلو نیټه:

25/04/1399

د تدارک ډول:

ساختمانی

د شرکت پته:

کلوله پشته – کابل – افغانستان