د پروژې تشخیصي شمیره:

COSP/G/043/1399/NCB

تدارکاتي بنسټ:

د چارو ادارې لوی ریاست

ګټونکی شرکت:

د شرکت د جواز شمیره:

د پروژې قیمت په (افغانۍ):

د پروژې قیمت په (ډالرو):

د داوطلبۍ د سپارلو نیټه:

1399/05/15

د تدارک ډول:

خدماتی

د شرکت پته: