د پروژې تشخیصي شمیره:

AOP/W—D/059/1399/NCB

تدارکاتي بنسټ:

د چارو ادارې لوی ریاست

ګټونکی شرکت:

شرکت ساختمانی و سرکسازی قیس نذیر

د شرکت د جواز شمیره:

D-5882O

د پروژې قیمت په (افغانۍ):

2,996,950.00

د پروژې قیمت په (ډالرو):

000.00

د داوطلبۍ د سپارلو نیټه:

25/04/1399

د تدارک ډول:

ساختمانی

د شرکت پته:

شهرک امارات – قصبه – کابل – افغانستان