د معلوماتي ټیکنالوژۍ ریاست:

د معلوماتي ټیکنالوژۍ ریاست د افغانستان اسلامي جمهوریت د دستګاه لپاره د غوره او خوندي معلوماتي ټیکنالوژۍ د چوپړتیاوو د وړاندې کولو او ددې برخې د جوړولو، پراختیا او تجهیز په موخه جوړ شوی دی.

مدیریتي دندې او مسئولیتونه:

 • د ادارې په کچه د معلوماتو ټیکنالوژۍ د هرڅه بهتره چوپړتیاوو لپاره د معلوماتو ټیکنالوژۍ په برخه کې د ستراتیژیکو او پراختیايي پلانونو طرحه کول.
 • د ادارې د معلوماتو ټیکنالوژۍ د سیسټم د اړتیاوو بررسي.
 • د ادارې د ټیکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې، د پلان شوو پروژو لپاره د پروپوزلونو ترتیب او تنظیم.
 • د معلوماتو ټیکنالوژۍ د چارو په برخه کې د ادارې له ټولو څانګو او له نورو داخلي او بهرنیو ارګانونو سره د اړیکو ټینګښت.

د معلوماتي ټیکنالوژۍ د ریاست تخنیکي او مسلکي دندې او مسؤلیتونه په لاندې ډول دي:

 • د افغانستان اسلامي جمهوريت د مختلفو سرورونو ترتیبول او مدیریت.
 • د سرورونو د مایکروسافټ او فایروال Cyberoam او Sophos مدیریت او څارنه.
 • د پروګرامونو(سافت ویرونو) پلانول او نصبول او د هغو کاروونکو(یوزرونو) فعال ساتل چې د کارونې لپاره په سرورونو کې جوړیږي.
 • د سویچونو، د سیسکو د راوټرونو او د ارتباطي او صوتي وسیلو تنظیمات.
 • د معلوماتي ټیکنالوژۍ د خدماتي او عملیاتي پلانونو له پلي کیدو څخه څارنه.
 • د معلوماتي ټیکنالوژۍ د پالیسیو له پلي کیدو څخه څارنه او بررسي.
 • د معلوماتو ټیکنالوژۍ د طرزالعملونو طرح او پلي کول.
 • د معلوماتي ټیکنالوژۍ د سیسټمونو او زیربناوو د ظرفیت لوړولو په موخه د عملیاتي پلانونو طرحه او چمتو کول.
 • په IDF او MDF کې د شته روټرونو، سویچونو او نورو دستګاوو څخه مدیریت.
 • د  VoIPټولو تلیفونونو مدیریت کول.
 • د اړونده دستګاوو، سیسټمونو او سرورنو د مدیریتي پلانونو پلي کول.
 • د معلوماتو ټیکنالوژۍ د اغیزمنو او ګړندیو چوپړتیاوو وړاندې کول.
 • د Active Directory، Group policy او User Policy مدیریت.
 • د سرور او فایل سرور د انتي ویروس مدیریت