مالي ریاست:

مالي ریاست ډاډمن، شفاف او حساب ورکونکي مالي سیسټم لري چې د ادارې د اړتیاوو د پوره کولو په موخه د مناسبې بودیجې د تنظیمولو مسئولیت په غاړه لړي.

د مالي ریاست دندې په لاندې ډول دي:

 • ادارې موخو ته د رسیدو لپاره د مالي ریاست د کلنيو مالي پلانونو جوړول.
 • په لاس کې د شته سرچینو پر اساس د پلان جوړونې او راپور ورکونې د مناسبو سیسټمونو جوړول او له موجوده مالي سیسټمونو سره د هغوی ارتباط.
 • د ادارې د عادي بودیجې د معاشونو او له معاشونو پرته لګښتونو اغیزمنه پلې کول.
 • د تړون شوو قراردادونو له مخې د منظور شوو پراختیايي فعالیتونو د لګښتونو مؤثره پلي کول.
 • د ادارې د تشکیل او اړتیاو پربنسټ د عادي او کلنۍ پراختیايي بودیجې ترتیب او د بودیجې د دفاع په پړاو کې د اسنادو او اسانتیاوې چمتو کول.
 • د بودیجې د اجرا کولو د میاشتني، ربعوار او کلني مالي او غیر مالي راپورونو ترتیب.

د مالي ریاست موخې:

 • د اداري اړتیاوو مطابق، د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې دقیق او مؤثره مالي (عادي او پراختیايي بودیجه) پلان جوړونه.
 • د منل شوو مالي اصول او پرنسیپونو په پام کې نیول سره، د حساب ورکونې او بودیجې د مؤثر مصرف څخه شفاف مدیریت.
 • د روڼتیا او حساب ورکونې د پراختیا په موخه د بودیجې د اجرا کولو پروسې د ګړنديتوب لپاره د مالي سیسټم تجهیز او ساده کول او د تخنیکي ظرفیت لوړول.

د مالي ریاست دندې په لاندې ډول دي:

 • د جنسي محاسبې په برخه کې د شتمنيو او ملکیتونو د ثبتولو لپاره د کمپیوټري معلوماتي سیستم جوړول.
 • د ادارې د ټولو حسابي چارو د پوښښ لپاره د AFMIS سیسټم په پراختیا کې پراخه همکاري او د اړینو مالي معلوماتو د ورکولو په موخه ورڅخه مؤثره استفاده.
 • د کاري جریان د ګړندي کولو او د وخت د ضایع کیدو د مخنیوي په موخه، د مالي چارو د تعقیب لپاره د هر اړخیزه بریښنایي سیسټم جوړول.
 • د کاري پروسې د چټکتیا په موخه، د بودیجې له مصرف کوونکو ریاستونو سره د همغږۍ زیاتوالی.
 • د بودیجې پلي کولو پروسې د ګړندیتوب او شفافیت د پراختیا او حساب ورکونې په موخه د کارمندانو د کاري او تخنیکي ظرفیتونو ارتقا.
 • د بشري سرچینو له ریاست سره په همغږۍ، ښوونیزو او تحصیلي ورکشاپونو ته د کارمندانو نوبتي پیژندنه او له ښوونیزو فرصتونو څخه مؤثره استفاده.