د پروژې تشخیصي شمیره:

AOP/G/005/1399/NCB/RE

تدارکاتي بنسټ:

د چارو ادارې لوی ریاست

ګټونکی شرکت:

د شرکت د جواز شمیره:

د پروژې قیمت په (افغانۍ):

د پروژې قیمت په (ډالرو):

000.00

د داوطلبۍ د سپارلو نیټه:

11/05/1399

د تدارک ډول:

متفرقه

د شرکت پته: