د خدماتو ریاست د دندو حجم

د خدماتو ریاست د ادارې اړتیاوو ته په کتو د افغانستان د اسلامي جمهوري ریاست پورې د اړوند کارکوونکو او میلمنو لپاره د معیاري چوپړتیاوو د وړاندې کولو په موخه جوړ شوی دی.

یا په بل عبارت د خدماتو ریاست فعالیتونه په لاندې ډول دي:

  • د ولسمشرۍ ماڼۍ د کارکوونکو او میلمنو لپاره د پاخو شویو خوړو معیاري چوپړتیاوې.
  • ولسمشرۍ پورې د اړوندو میلمستونو، د اعاشوي او اباطوي چارو تنظیم.
  • ولسمشرۍ پورې د اړونده ماڼیو، پخلنځیو، خوړنتونو او میلمستونو د اجناسو او اعاشوي اړتیاوو ارزونه.
  • په دوامداره توګه په ارګ کې د شته ماڼیو، میلمستونو، صالونونو، خوړنتونو او پخلنځیو له تنظیم او پاکوالي څخه څارنه.
  • د تقنیني اسنادو سره سم د تحویلخانو د چارو مدیریت.
  • د غوره چوپړتیاوو د وړاندې کولو په موخه د خیاطي او دوبي خانې دستګاه مدیریت.