د تدارکاتو ریاست:

د تدارکاتو ریاست د روڼتیا په پام کې نیولو سره د تدارکاتو د قانون او طرزالعملونو سره سم، د تدارکاتو د پیاوړتیا او د تدارکاتي چوپړتیاوو د وړاندې کولو او معیاري اکمالاتو د رسولو په موخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړې ادارې د ستګاه لپاره جوړ شوی دی.

همداشان دا ریاست د تدارکاتي چوپړتیاوو د وړاندې کولو، د داوطلبانو د باور د ترلاسه کولو، رڼې حساب ورکونې، د باکیفیته تدارکاتي چوپړتیاوو د ودې او په عامه مصرف کې د سپما په منظور د مناسبو قیمتونو په موخه لاندې مسؤلیتونه هم لري.

اداره اړه ده چې د قانون د درې پنځوسمې مادې مندرجې دندې په مناسب شکل پلی کړي

د درې پنځوسمې مادې د پنځمې فقرې د ټاکل شویو دندو سربیره، د تدارکاتو څانګه د لاندې دندو د پلې کولو مکلفیت لري:

  • د مخکینۍ ارزونې په موخه د بلنلیک چمتو کول، خپرول او ویشل، د لیوالتیا د څرګندولو لپاره د مخکینۍ ارزونې اسناد او بلنلیک، د تدارکاتو، د قرارداد د تړون او د اړتیا په صورت کې د تدارکاتو پروسې پورې د اړوند نورو اسنادو خبرتیا.
  • د مخکینۍ ارزونې او لیوالتیا ښودنې د غوښتنلیکونو ترلاسه کول او مناسب ساتل.
  • د داوطلبانو د ټولو اوسنيو لیستونو یا د داوطلبو د وړتیا د مخکینۍ ارزونې د لیستونو ساتنه.
  • د آفر پرانیستې، د آفرونو د ارزونې او د معاینې د پلاوي د ټاکلو د وړاندیز جوړول او د منظورۍ لپاره ېې مسئول آمر ته سپارل.
  • د آفر پرانیستې او ارزونې بورډ ته د اسانتیاوو چمتو کول.
  • د آفر منلو د لیک او د آفرونو د ردولو د مکتوبونو جوړول او صادرول او غوښتل شوي توضیحات.
  • د تدارکاتو د قانون او طرزالعملونو د احکامو سره سم، د تدارکاتي یاددښتونو له ساتنې څخه د ډاډ ترلاسه کول.
  • صلاحیت لرونکو مراجعو ته د تدارکاتي فعالیتونو د راپورونو چمتو کول او ورکول.
  • د بیاکتنې له کړنلارو سره سم، د یوه داوطلب او قراردادي د محرومیت په اړه د هر ډول غوښتنې یا تحقیقاتو لپاره د معلوماتو چمتو کول.
  • د نافذه قانون، مقرراتو او کړنلارو سره سم د صلاحیت لرونکو آمرینو په لارښوونه د نورو متفرقه دندو اجرا کول.