د تاریخي آبداتو او ودانیزو چارو د انسجام ریاست:

د انسجام ریاست د افغانستان د اسلامي جمهوريت د ملي پراختیا د عملیاتي او ملاتړې ادارې د بنسټیزو، پراختیايي او آبداتي پروژو د پلې کولو له لارې او د هغوی د مؤثریت او مثمریت په پام کې نیولو سره، په ټول هیواد کې د ودانیزو چوپړتیاوو د وړاندې کولو او آسانتیاوو د چمتو کولو په موخه رامنځته شوی دی.

همداراز دا ریاست په ټول هیواد کې له اړوندو څانګو سره د سپارل شوو چارو په برخه کې د اړینې همغږي د رامنځته کولو، د لازمه سندونو د انسجام او تنظیم، او د ټاکل شوي وخت، کیفیت او نرخ په پام کې نیولو سره د بنسټیزو، پراختیايي او آبداتي پروژو د څارنې او کنترول مسؤلیت لري.

د تاریخي آبداتو او ودانیزو چارو د انسجام ریاست دندې:

  • له اړونده ادارو سره د اړینې همغږي لپاره ښه پلانګذاري.
  • د پروژو له پلي کولو څخه څارنه او کنټرول.
  • د اداري او تخنیکي چارو همغږي.
  • له اړوند ادارو سره، د اداري او تخنیکي چارو همغږي او انسجام.
  • د ساختماني نقشو، د کاري حجم د بیلونو، قراردادونو او اړونده اسنادو د مشخصاتو تنظیم او بررسي.
  • له قرارداد سره سم د بنسټیزو، پراختیايي او آبداتي پروژو د پلې کیدا څارنه او کنترول.
  • له بشپړیدو وروسته د بنسټیزو، پراختیايي او آبداتي پروژو دویم ځل ارزونه او تسلیمول.
  • په بنسټیزو، پراختیايي او آبداتي پروژو کې، اړتیا سره سم د سمون او بدلون د راوړو د پروسې ښه مدیریت.
  • د کاري بورډونو په پلان شوو فعالیتونو او کړنو کې بشپړ دقت.