د بشری سرچینو ریاست:

د بشري سرچینو ریاست د بشري سرچینو د نظام د انسجام او مدیریت لپاره د نافذه قوانینو او مقرراتو سره سم، ستراتیژیکو موخو ته د ادارې د لورموندنې په موخه کار کوي.

همداراز دا ریاست د معیاري تشکیلاتو د پراختیا، د وړو او مسلکي کسانو د جذب، د ظرفیتونو لوړولو، د شخړو د حل، د روغتیا د تامین، د حقونو او امتیازاتو د مصئونیت، د ذاتي چارو د اجرا او د کارمندانو د فعالیتونو د ارزونې مسئولیت په غاړه لري.

د بشری سرچینو ریاست دندې:

  • د ادارې د موخو او اړتیاوو سره سم د تشکیلاتو طرحه، ترتیب او بیا کتنه.
  • وظیفوي اړتیاوو او معیارونو په پام کې نیولو سره د وړ او تجربه لرونکو کارمندانو ګمارنه.
  • د ادارې د کارمندانو د ظرفیت لوړولو لپاره د (لنډمهاله او اوږدمهاله) روزنیزو او تحصیلي پروګرامونو له تنظیم او تدویر څخه مدیریت.
  • د نافذه قوانینو او مقرراتو سره سم، د ادارې د کارمندانو د ترفیعاتو، د درجې د ارتقا، د خدمت غوځول او تقاعد اجرا.
  • د نافذه قوانینو او پروسیجرونو سره سم د دفتر د کارمندانو کړنې ارزیابي کړئ؛
  • د نافذه قوانینو او ترتیب شوو طرزالعملونو سره سم، د ادارې د کارمندانو د فعالیتونو ارزونه.
  • د عامه ادارې د پالیسیو په برخه کې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره د کاري اړیکو چمتو کول.
  • د روغتیا، هوساینې، خوندیتوب، نظم او ډسپلین او د ادارې د کارمندانو د حاضري کنټرول او مراقبت.
  • د ادارې د کارمندانو د معاشاتو او امتیازاتو د اجرا لپاره، د بودیجې د اړتیاوې پیژندل او وړاندیز کول.
  • د ادارې د کارمندانو حقونو، وجایبو او شکایتونو ته د رسیدو د میکانیزم له طرحې او تطبیق څخه د ډاډ ترلاسه کول.