اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک و نصب اجناس جنراتور ها ضرورت ریاست تعمیرات حفظ و مراقبت برای صدترن اعظمی

By |2021-04-22T05:05:53+00:00آوریل 22nd, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک و نصب اجناس جنراتور ها نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/054/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت تیمور سادات نمبر جواز شرکت: D-42846 قیمت پروژه به (افغانی): 498,690.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک 8000 جلد سند افتخاری و مدال های دولتی ضرورت ریاست نظارت و ارزیابی

By |2021-04-03T04:11:35+00:00آوریل 3rd, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک 8000 جلد سند افتخاری و مدال نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/051/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: مطبعه صدف نمبر جواز شرکت: D-39273 قیمت پروژه به (افغانی): 450,000.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک اجناس و مواد رنگمالی ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا

By |2021-03-31T05:22:34+00:00مارس 31st, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک اجناس و مواد رنگمالی نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/026/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت لوژستیکی عزیز بخشی نمبر جواز شرکت: 68871 قیمت پروژه به (افغانی): 1,375,370.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک مواد خوراکی ضرورت اداره تدارکات ملی

By |2021-03-27T04:59:47+00:00مارس 27th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک مواد خوراکی نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/041/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت تجارتی اونیورسال لمتید نمبر جواز شرکت: 20675 قیمت پروژه به (افغانی): 2,567,850.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک اجناس و وسایل فلزکاری ضرورت ریاست تعمیرات حفظ و مراقبت برای ریاست اداره امور

By |2021-03-24T04:51:22+00:00مارس 24th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک اجناس و وسایل فلزکاری نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/032/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت لوژستیکی نبایل  نمبر جواز شرکت: 47107 قیمت پروژه به (افغانی): 999,130.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک میوه تازه ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولت

By |2021-03-24T04:45:11+00:00مارس 24th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک میوه تازه نمبر تشخصیه پروژه: DPSG-NSC/G/022/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت امید ولیزاده لمتید نمبر جواز شرکت: 2485 قیمت پروژه به (افغانی): 7,400,000.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک مواد تطهیریه ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولت

By |2021-03-24T04:41:20+00:00مارس 24th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک مواد تطهیریه نمبر تشخصیه پروژه: DPSG-NSC/G/002/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت نوران مقسط نمبر جواز شرکت: 60504 قیمت پروژه به (افغانی): 2,783,500.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک لبنیات ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولت

By |2021-03-24T04:36:32+00:00مارس 24th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک لبنیات ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولت نمبر تشخصیه پروژه: DPSG-NSC/G/020/1401/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت لوژستیکی فود اکسپرس نمبر جواز شرکت: D-34767 قیمت پروژه به (افغانی): 13,926,780.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول ضرورت ریاست تخینک و ترانسپورت برای ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولت

By |2021-03-24T04:30:29+00:00مارس 24th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول  نمبر تشخصیه پروژه: DPSG-NSC/G/010/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت شایق علیمی لمتید نمبر جواز شرکت: 0101-12526 قیمت پروژه به (افغانی): قیمت حداقل: 13,767,950.00 قیمت حداکثر: 14,602,800.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک دونوع تیل دیزل و پطرول ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت برای ریاست اداره امور

By |2021-03-24T04:23:27+00:00مارس 24th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/021/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت فضل الحق قرغه یی لمتید نمبر جواز شرکت: 0101-11490 قیمت پروژه به (افغانی): حد اقل قیمت: 18,375,213.00 حد اکثر