اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک مواد بخش ساختمانی برای ترمیم اساسی الحاقیه حرمسرا ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

By |2021-08-01T04:00:50+00:00آگوست 1st, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک مواد بخش ساختمانی نمبر تشخصیه پروژه: AOP/GD/056I140O/NRT نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت میهن پارسا نمبر جواز شرکت: 59900 قیمت پروژه به (افغانی): 7,269,977.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک 5 قلم گوشت ضرورت ریاست خدمات برای ریاست اداره امور ریاست ج.ا.ا

By |2021-07-17T03:35:25+00:00جولای 17th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک 5 قلم گوشت ضرورت ریاست خدمات نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/045/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت نوبهار قلب آسیا لمتید نمبر جواز شرکت: 23810 قیمت پروژه به (افغانی): 17,670,000.00 قیمت پروژه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک پرزه جات وسایط ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت

By |2021-07-07T10:33:56+00:00جولای 7th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک پرزه جات وسایط نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/058/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت صدیق احمدی لمتید نمبر جواز شرکت: 0101-20448 قیمت پروژه به (افغانی): حداقل قیمت: 9,933,390.00 حداکثر قیمت: 10,811,190.00 قیمت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک اجناس حفظ و مراقبت ضرورت اداره تدارکات ملی

By |2021-06-28T03:52:52+00:00ژوئن 28th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک اجناس حفظ و مراقبت نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/025/1400/NCB/RE2 نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت ساختمانی کرزر نمبر جواز شرکت: D-44590 قیمت پروژه به (افغانی): 4,911,690.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگ داخلی اطاق های پذیرش، رنگ بیرونی و پالش کاری دیوار های بیرونی قصر مرمرین اداره امور

By |2021-06-05T04:41:30+00:00ژوئن 5th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک رنگ و پالش کاری دیوار های قصر مرمرین نمبر تشخصیه پروژه: AOP/W/038/1400/NRT نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت ساختمانی بهیر عمرزی نمبر جواز شرکت: 74911 قیمت پروژه به (افغانی): 1,660,550.00 قیمت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک نوشابه ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی اداره امور

By |2021-06-03T04:03:22+00:00ژوئن 3rd, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک نوشابه ضرورت ریاست خدمات نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/016/1400/NCB/RE2 نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت تولیدی آب آریانا نمبر جواز شرکت: D-25097 قیمت پروژه به (افغانی): 4,460,000.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک مواد بخش شبکات ( برق، تهویه و تسخین، آبرسانی، کانالیزاسیون و تکنالوژی معلوماتی ) ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

By |2021-05-19T04:06:09+00:00می 19th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک برق، آبرسانی و سه قلم اجناس دیگر نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G-D/052/1400/NRT نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت لوژستیکی میهن پارسا نمبر جواز شرکت: 59900 قیمت پروژه به (افغانی): 5,533,142.00 قیمت پروژه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک اجناس پاک کاری داخل ارگ ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت ارگ

By |2021-05-12T05:12:36+00:00می 12th, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک اجناس پاک کاری نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/038/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت لوژستیکی مایکرو کیوبیک نمبر جواز شرکت: D-35188 قیمت پروژه به (افغانی): 833,800.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک و نصب اجناس جنراتور ها ضرورت ریاست تعمیرات حفظ و مراقبت برای صدترن اعظمی

By |2021-04-22T05:05:53+00:00آوریل 22nd, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک و نصب اجناس جنراتور ها نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/054/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: شرکت تیمور سادات نمبر جواز شرکت: D-42846 قیمت پروژه به (افغانی): 498,690.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک 8000 جلد سند افتخاری و مدال های دولتی ضرورت ریاست نظارت و ارزیابی

By |2021-04-03T04:11:35+00:00آوریل 3rd, 2021|اعلامیه های قراردادی|

قرارداد تدارک 8000 جلد سند افتخاری و مدال نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/051/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: مطبعه صدف نمبر جواز شرکت: D-39273 قیمت پروژه به (افغانی): 450,000.00 قیمت پروژه به (دالر): 000.00