اعلان دعوت به داوطلبی ماشین آلات و تایر ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت برای شورای عالی مصالحه ملی

By |2021-07-10T05:51:08+00:00جولای 10th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک ماشین آلات و تایر نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/061/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی:

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت برای شورای عالی مصالحه ملی

By |2021-07-10T05:48:41+00:00جولای 10th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک دو نوع تیل نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/062/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1400/05/12

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی رنگ های پرنتر و ماشین های فوتوکاپی ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی

By |2021-07-10T05:44:45+00:00جولای 10th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی رنگ پرنتر و ماشین فوتوکاپی نمبر تشخصیه پروژه: DPSG-NSC/G/012/1400/NCB/RE2 نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی:

اعلان مجدد پروژه تدارک 5 قلم گوشت مورد نیاز ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا

By |2021-06-28T03:57:09+00:00ژوئن 28th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک 5 قلم گوشت نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/045/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1400/04/22

اعلان مجدد تدارک پرزه جات وسایط ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت

By |2021-06-03T03:53:44+00:00ژوئن 3rd, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک پرزه وسایط نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/058/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1400/04/02

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه برآورد اولیه الماری در داخل دیپوی مرکزی اداره امور ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

By |2021-04-27T03:56:47+00:00آوریل 27th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی پروژه براورد الماری نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/057/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1400/02/29

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تدارک اجناس حفظ و مراقبت ضرورت اداره تدارکات ملی

By |2021-04-18T03:34:33+00:00آوریل 18th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک اجناس حفظ و مراقبت نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/025/I400/NCB/RE2 نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی:

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تدارک اجناس پاک کاری داخل ارگ ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا

By |2021-04-05T06:06:06+00:00آوریل 5th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی اجناس پاک کاری نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/038/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1400/02/07

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تدارک پرزه جات تهویه و تسخین ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا

By |2021-04-10T04:16:44+00:00آوریل 3rd, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک پرزه جات بخش تهویه و تسخین نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/31/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک مجدد 3 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی ضرورت ریاست نظارت از پروژه ها برای ریاست اداره امور ج.ا.ا

By |2021-03-20T06:45:41+00:00مارس 20th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک 3 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/053/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی