اعلان دعوت به داوطلبی پروژه برآورد اولیه الماری در داخل دیپوی مرکزی اداره امور ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

By |2021-04-27T03:56:47+00:00آوریل 27th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی پروژه براورد الماری نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/057/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1400/02/29

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تدارک اجناس حفظ و مراقبت ضرورت اداره تدارکات ملی

By |2021-04-18T03:34:33+00:00آوریل 18th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک اجناس حفظ و مراقبت نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/025/I400/NCB/RE2 نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی:

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تدارک اجناس پاک کاری داخل ارگ ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا

By |2021-04-05T06:06:06+00:00آوریل 5th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی اجناس پاک کاری نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/038/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1400/02/07

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تدارک پرزه جات تهویه و تسخین ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا

By |2021-04-10T04:16:44+00:00آوریل 3rd, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک پرزه جات بخش تهویه و تسخین نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/31/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک مجدد 3 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی ضرورت ریاست نظارت از پروژه ها برای ریاست اداره امور ج.ا.ا

By |2021-03-20T06:45:41+00:00مارس 20th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک 3 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/053/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک و نصب اجناس جنراتور ها ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای صدارت اعظمی

By |2021-03-10T06:01:17+00:00مارس 10th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک نصب اجناس جنراتور ها نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/054/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی:

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک 8000 هزار جلد سند افتخاری مدال های دولتی ضرورت ریاست نظارت و ارزیابی برای ریاست اداره امور ج.ا.ا

By |2021-02-21T05:47:59+00:00فوریه 21st, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک سند افتخاری و مدال های دولتی نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/051/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک نوشابه ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی اداره امور ج.ا.ا

By |2021-02-04T04:55:44+00:00فوریه 4th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک نوشابه نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/016/1400/NCB/RE2 نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1399/12/09

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک گوشت ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا

By |2021-03-29T04:01:40+00:00ژانویه 30th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک گوشت باب نمبر تشخصیه پروژه: COSP/G/008/1400/NCB/RE نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: 1399/11/30

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک 3 قلم اجناس مرکز گرمی صدرات ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

By |2021-01-30T03:50:18+00:00ژانویه 30th, 2021|اعلامیه های تدارکاتی|

اعلان داوطلبی تدارک 3 قلم اجناس مرکزگرمی نمبر تشخصیه پروژه: AOP/G/048/1400/NCB نهاد تدارکاتی: ریاست عمومی اداره امور شرکت برنده: نمبر جواز شرکت: قیمت پروژه به (افغانی): قیمت پروژه به (دالر): 000.00 تاریخ تسلیمی داوطلبی: