معاون جدید عملیاتی و تخنیکی اداره عملیاتی ریاست جمهوری معرفی شد
صداقت الله صادق معاون مالی و اداری اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری طی برنامه یی وحیدالله رحم دل را به عنوان معاون عملیاتی و تخنیکی به کارمندان این اداره معرفی کرد.
در محفل که به همین مناسبت در اداره عملیاتی ریاست جمهوری برگزار شده بود، در آن شماری از روئسا و کارمندان این اداره حضور داشتند.
صداقت الله صادق با بیان اینکه اداره عملیاتی با تعهد کامل و به شکل تیمی برای شگوفایی کشور تلاش می نماید؛ از همه کارمندان این اداره خواست تا با همکاری نزدیک با یکدیگر این روحیه را تقویت نمایند.
وحیدالله رحم دل معاون تازه معرفی شده نیز از اعتماد رییس جمهور و رهبری اداره عملیاتی قدردانی کرده و اظهار امیدواری نمود تا بتواند فعالیت تاثیر گذاری را در زمان تصدی اش به این سمت، انجام دهد.

قابل ذکر است که آقای رحم دل پیش از این، به عنوان رییس دفتر شرکت انکشاف ملی ایفای وظیفه می نمود.