مسجد خلفای راشدین در ولسوالی بگرامی افتتاح شد.
مسجد جامع خلفای راشدین در ولسوالی بگرامی ولایت کابل از سوی اداره حمایوی و انکشاف ملی ریاست جمهوری اعمار گردیده و با حضور داشت نماینده حج اوقاف، انجنیران اداره حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ، انجنیران شرکت انکشاف ملی ومحاسن سفیدان به روی نماز گزاران گشایش یافت.
این مسجد با استفاده از بودجه انکشافی اداره حمایوی و انکشاف ملی ریاست جمهوری، در 277 متر مربع با گنجایش 300 نماز گزار، توسط شرکت انکشاف ملی اعمار شده است.
این مسجد جز 377 مسجد ولسوالی های کشور است، که به هدایت رئیس جمهور توسط اداره حمایوی و انکشاف ملی ریاست جمهوری در سراسر کشور در حال اعمار است.