مسجد خالد بن ولید در بلخ افتتاح و به بهره برداری سپرده شد
در مراسم افتتاح این مسجد، محمد فرهاد عظیمی والی بلخ، شماری از نماینده‌های مردم، محاسن سفیدان و مسوولین ادارات دولتی این ولایت اشتراک داشتند.
آقای عظیمی در مراسم افتتاح این پروژه ضمن سپاسگذاری از کارکرد های اداره عملیاتی در این ولایت، از توجه خاص رییس جمهور در زمینه اعمار و احیای اماکن مقدس و پروژه های عام المنفعه در کشور ستایش کرد.
مسجد خالد بن ولید با هزینه مالی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری توسط شرکت انکشاف ملی اعمار شده است.