مسجد جامع ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا گشایش یافت
مسجد جامع ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، با گنجایش یک هزار نماز گزار از سوی اداره حمایوی و انکشاف ملی ریاست جمهوری، به بهره برداری سپرده شد.
این مسجد امروز چهار شنبه 6 اسد سال 1400 با حضور ولسوال نجراب، نمایندهای اداره حمایوی ریاست جمهوری و شرکت انکشاف ملی و متنفذین محل گشایش یافت.
مسجد جامع ولسوالی نجراب، از جمله 377 مسجد ولسوالی های کشور است، که به هدایت محمد اشرف غنی رییس جمهور، با استفاده از بودجه اداره حمایوی ریاست جمهوری، توسط شرکت انکشاف ملی اعمار شده است.
این مسجد در سرتپه احمد بیک ولسوالی نجراب موقعیت دارد و دارای وضوخانه، تشناب و فضای سبز می باشد.