مسجد جامع ولایت فراه، در دو منزل با گنجایش دو هزار نماز گزار توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اعمار شده است.
این مسجد دارای کتاب خانه عمومی، اتاق ملا امام مسجد، فضای سبز، تشناب های عمومی و وضوخانه می باشد.
کاراین پروژه با استفاده از بودجه انکشافی اداره عملیاتی ریاست جمهوری، توسط شرکت انکشاف ملی تکمیل شده است و به زودی افتتاح و گشایش میابد.