مسجد جامع ولایت خوست، در دو منزل با گنجایش دو هزار نماز گزار توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اعمار شده است.
این مسجد دارای کتاب خانه عمومی، اتاق ملا امام مسجد، فضای سبز، تشناب های عمومی و وضوخانه می باشد.
مسجد جامع ولایت خوست روز سه شنبه هفته گذشته 21 ثور 1400 توسط والی این ولایت، ریاست ارشاد، حج و اوقاف، متنفذین و شماری از شهروندان این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
این پروژه با استفاده از بودجه انکشافی اداره عملیاتی ریاست جمهوری توسط شرکت انکشاف ملی تطبیق شده است.