مسجد جامع شهر زرنج ولایت نیمروز به روی نماز گزاران گشایش میابد.
کار مسجد جامع شهر زرنج ولایت نیمروز از سوی اداره عملیاتی ریاست جمهوری به اتمام رسیده است و آماده بهره برداری است.
این مسجد با استفاده از بودجه انکشافی اداره عملیاتی ریاست جمهوری، با گنجایش 2000 نماز گزار در دو منزل، توسط شرکت انکشاف ملی در میدان هوایی سابقه اعمار شده است.
این مسجد جز 37 باب مساجد جامع است، که به هدایت رئیس جمهور توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشافی ملی ریاست جمهوری در سراسر کشور در حال اعمار است.