اهداف

طرح و تطبیق ماسترپلان ها، زیربنا ها و تعمیرات مطابق به نیازهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و امنیتی جهت معیاری سازی شهرها از طریق ساختمان های اداری ، ادارات دولتی با طراحی فضاها و اماکن مشترک عمومی. جلوگیری از ازدحام ترافیک در داخل شهرها، ولایات و ولسوالیها و بهبود ترانسپورتیشن منظم شهری. احیای فرهنگ مهندسی محلی با استفاده از سبکهای مهندسی و بلند بردن سطح اقتصاد از طریق ترویج استفاده از مواد محلی در سطح کشور .

مسوولیت ها:

 • طرح و ترتیب رهنمود ها و طرزالعمل ها در زمینه ایجاد کمپلکس های اداری در سطح کشور .
 • اشتراک در جلسات رهبری اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری و ارایه مشوره های تخنیکی و راه حل ها جهت رفع مشکلات و چالش ها به رهبری اداره.
 • مسوولیت و مدیریت طرح و دیزاین ماستر پلان و ساختمان های کمپلکــس اداری، همچنان انتقال 31 اداره دولتی به ساحه دارالامان.
 • مسوولیت و مدیریت طرح و دیزاین ماستر پلان و ساختمان های کمپلکــس اداری در ولایــات و ولسوالی ها در سطح کشور.
 • مدیریت و نظارت از تطبیق پلان های عملیاتی درطرح و دیزاین و تطبیق ساختمان های کمپلکس اداری در سطح کشور با در نظر داشت شاخصهای تعیین شده.
 • مدیریت از بهبود در سرعت عمل، کیفیت اجرائی و شفافیت در طرح و دیزاین کمپلکس های اداری ونظارت بهتر از تطبیق آن.
 • مدیریت و نظارت از ترتیب چک لیست ها به منظور نظارت از طرح و دیزاین کمپلکس ها و تطبیق پروژه های کمپلکس در سطح کشور.
 • شناسائی خلاها، نواقص و کمبودی ها در ظرفیت پرسونل، ساختار اجرائی، تجهیزات مورد نیاز و طرزالعمل های معاونیت ها وآمریت های برنامه و اقدام به موقع به منظور رفع آن.
 • حصول اطمینان و نظارت از تطبیق پروژه های ساختمانی کمپلکس های در مطابقت با نقشه های دیزاین شده، و ستندرد های پذیرفته شده.
 • مدیریت وفراهم سازی بودجه برای طرح و تطبیق کمپلکس های اداری و نظارت از تطبیق واجرای بودجه به وجه احسن
 • فراهم سازی زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان و ایجاد پلاتفورم تخصصی و کارا.
 • اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین نافذه در راستای تطبیق پلان استراتیژیک اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اسلام افغانستان .