هدف وظیفه:

انسجام هماهنگی و مدیریت امور پروژه ها جهت موثریت و کارایی بیشتر ، بستر سازی و فراهم آوری تسهیلات لازم به ادارات ذیدخل در امور پروژه ها بمنظور پیشبرد هر چه بهتر پروژه های بزرگ ملی که به اساس اهداف اداره حمایوی انکشاف ملی تعین میگردد.  

مسئولیت ها:

 • ترتیب پلان های کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان های عمومی جهت رسیدن به اهداف ادارۀ؛
 • تنظیم بودجه سالانه در هماهنگی با ریاست های تدارکات، مالی و مراجع تطبیق کننده؛
 • تعقیب و پیگیری هدایات و اوامر مقام عالی در امر تطبیق پروژه ها الی اطمینان از تحقق آن؛
 • تنظیم روابط و تدویر جلسات با سائر ادارات بیرونی غرض انسجام امور پروژه ها بمنظور تحقق هدایات و اداف ادارۀ؛
 • کسب اطمینان از تحقق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری ا. ا و گزارش دهی از چگونگی اجراآت آن به مراجع ذیربط و اداره حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ا. ا
 • ترتیب پالیسی ها و طرزالعمل های موثر در راستای انکشاف، ارتقای ظرفیت، نظارت و سائر وظایف غرض بهبود اجراآت و تحقق اهداف تعین شده؛
 • اولیت بندی تطبیق پروژه های انکشافی نظر به پالیسی اداره حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ا.ا؛
 • مدیریت انسجام امور مربوط به پروژه ها در سطح کشور بمنظور تسریع روند تطبیق پروژه ها؛
 • حصول اطمینان از بررسی اسناد تخنیکی پروژه های محوله ادارات و دوایر دولتی بیرونی و ریاست های داخلی؛
 • حل مشکلات تخنیکی پروژه ها در هماهنگی با شعبات ذیدخل و دقت کامل در فعالیت ها مطابق پلانغ
 • رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراآت موثر و بموقع؛
 • ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت افزایش موثریت و بازدهی کار تعین نیاز های آن
 • ارائه گزارش کاری ربعوار سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش مربوطه؛
 • تعامل رسمی مطابق قانون تدارکات با شرکت های قرار دادی و فراهم آوری تسهیلات لازم؛
 • اجرای سائر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛