هدف وظیفه:

نظارت و حصول اطمینان از تطبیق کیفیت کارکردهای عملی پروژه ها و تآسیسات مطابق نقشه، لست مشخصات ویزه شده بادر نظر داشت اساسات فنی ساختمانی بمنظور معیاری ساختن ساختمان ها مطابق به شرایط و مشخصات قرار داد.  

مسئولیت ها:

 • ترتیب پلان های کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان های عمومی جهت رسیدن به اهداف ادارۀ؛
 • بررسی و حصول اطمینان از تطبیق پلان کاری هفته وار، ماهوار و ربعوار؛
 • نظارت و اطمینان از تطبیق پروژه ها؛
 • هماهنگی و توحید راپور های تخنیکی در زمنیۀ پیشرفت کاری پروژه ها؛
 • ایجاد هماهنگی بین تیم های نظارتی غرض پیشبرد بهتر امور؛
 • حصول اطمینان از نتایج تست های مواد ساختمانی در پروژه ها بمنظور معیاری ساختن پروژه ها؛
 • ابراز نظر تخنیکی در زمینه بهبود کاری هرچه بیشتر پروژه ها در پروسۀ نظارت و ثبت آن در ژورنال های مربوطه؛
 • هماهنگی و تنظیم روابط با زون ها و ولایات تحت اثر غرض اخذ گزارش های ادارۀ؛
 • ارائه مشوره های فنی مسلکی در جهت برآورده شدن اهداف و پروگرام های ادارۀ؛
 • تدویر کورس های مسلکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری مربوطه به نظارت و مراقبت برای کارکنان تحت اثر؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه به مقام اداره از پروژه ها؛
 • ارائه راه حل های پیشنهادی به منظور حل چالش های ساحوی نظارت کننده ها؛
 • مدیریت کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیاریات مقتضی انجام دهند؛
 • ارزیابی اجراآت و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
 • اشتراک در سائر جلسات اداری داخلی، ولایتی، مراجع تطبیق کننده و سایر ادارات غرض حل مشکلات و چالش ها؛
 • کسب اطمینان از راه حل های مناسب غرض تطبیق پروژه ها مطابق به معیاد و مشخصات قرار داد؛
 • اجرای سائر وظایف محوله در مطابقت به قانون از طرف مقامات ذیصلاح،
 • اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره که به وی سپرده میشود.