ریاست منابع بشری:

ریاست منابع بشری جهت انسجام و مدیریت نظام منابع بشری درمطابقت با قوانین و مقررات نافذه غرض سمت دهی اداره به اهداف استراتیژیک آن کار میکند.

همچنان این ریاست مسئولیت انکشاف تشکیلات معیاری، جذب افراد شایسته، کارا و مسلکی، ارتقای ظرفیت، حل منازعات، تامین صحت و مصئونیت حقوق و امتیازات، اجرای امور ذاتی و ارزیابی اجراآت کارکنان را بر عهده دارد.

وظایف ریاست منابع بشری:

  • طرح، ترتیب و بازنگری تشکیلات حسب نیازمندی و اهداف اداره؛
  • استخدام کارکنان شایسته و مجرب با درنظرداشت نیازمندی و معیار های وظیفوی؛
  • مدیریت از تنظیم و تدویر برنامه های آموزشی و تحصیلی (کوتاه مدت و طویل المدت) به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان اداره؛
  • اجرای ترفیعات، ارتقای درجه، تمدید خدمت و تقاعد کارکنان اداره، مطابق قوانین و مقررات نافذه؛
  • ارزیابی اجراآت کارکنان اداره مطابق قوانین نافذه و طرزالعمل ترتیب شده؛
  • تامین ارتباط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات در زمینه پالیسی های اداره عامه؛
  • کنترول و مراقبت از صحت، رفاه، مصئونیت، نظم و دسپلین و حاضری کارکنان اداره؛
  • تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی غرض اجرای معاشات و امتیازات کارکنان اداره؛
  • حصول اطمینان از طرح و تطبیق میکانیزم رسیده گی به حقوق به وجایب و شکایات کارکنان اداره؛