ریاست مالی:

ریاست مالی دارای سیستم مالی مطمئن، شفاف، حسابده میباشد که  مسئولیت تنظیم مناسب بودجۀ بمنظور رفع نیازمندی های اداره را دارد.

وظایف ریاست مالی قرار ذیل است:

 • ترتیب پلان های سالانۀ رياست مالی جهت رسیدن به اهداف اداره؛
 • ایجاد سیستم های پلانگذاری و راپوردهی مناسب مبنی بر منابع دست داشته و ارتباط آن با سیستم های موجوده مالی؛
 • اجرای مؤثر مصارف معاشاتی و غیر معاشاتی بودجه عادی اداره؛
 • اجرای مؤثر مصارف فعالیت های انکشافی منظور شده مبنی بر قرارداد های منعقده؛
 • ترتیب بودجه عادی و انکشافی سالانه بر اساس تشکيل و نيازمندی های اداره و فراهم آوری اسناد و تسهیلات در مرحلۀ دفاع بودجه؛
 • ترتیب راپور های مالی و غیر مالی ماه وار، ربع وار و سالانه از اجرای بودجه؛

اهداف ریاست مالی:

 • پلانگذاری دقيق و مؤثر مالی (بودجه عادی و انکشافی) مطابق نيازمندي های اداره در محدوده قوانين نافذه کشور؛
 • مديريت شفاف، حسابده و مؤثر مصرف بودجه با درنظرداشت اصول، پرنسیپ ها و اساسات پذیرفته شده مالی؛
 • ساده سازی و تجهیز سیستم مالی جهت تسریع روند اجرای بودجه و ارتقای ظرفیت تخنیکی بمنظور افزایش شفافیت و حسابدهی.

وظایف ریاست مالی قرار ذیل است:

 • ايجاد سيستم کمپيوتری معلوماتی ثبت دارائی ها و اموال در بخش محاسبۀ جنسی.
 • همکاری همه جانبه در توسعۀ سيستم AFMIS جهت تحت پوشش قراردادن کلیه امور حسابی اداره و استفاده مؤثر آن غرض ارایه معلومات مالی مورد نیاز؛
 • ایجاد سیستم الکترونیکی جامع جهت تعقیب و پیگیری امور مالی بمنظور تسریع روند کاری و جلوگیری از ضیاع وقت؛
 • افزایش هماهنگی با ریاست های مصرف کننده بودجه بمنظور تسریع روند کاری؛
 • ارتقای ظرفیت های کاری و تخنیکی کارمندان جهت تسریع روند اجرای بودجه و افزایش شفافیت و حسابدهی؛
 • استفاده مؤثر از فرصت های آموزشی، معرفی نوبتی کارمندان به ورکشاپ های آموزشی و تحصيلی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.