ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی:

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی، یک واحد مسلکی است که بمنظور دیزاین، سروی و ویزۀ نقشه ها به شکل معیاری مبنی به نورم های ملی و بین المللی مطابق تعهدات و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری ا. ا. ایجاد شده است. 

این ریاست، برآورد تمام پروژه های ساختمانی و زیربنايي اداره را با مهارت های انجینیری ساختمانی و اقتصادی با بهترین کیفیت، نازلترین قیمت و کوتاه ترین مدت، به منظور رشد و انکشاف کشور برعهده دارد.

از سوی نیز می توان فعالیت های ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی را به شکل ذیل خلاصه نمود:

  • توظیف هیئت جهت تعیین کروکی ساحۀ مورد نظر پروژه؛
  • سروی تخنیکی و اجتماعی پروژه ها در اسرع وقت؛
  • تهیه و ارائه طرح پیشنهادی پروژه ها غرض ابراز نظر و منظوری به مقامات ذیصلاح؛
  • تهیه نقشه های مهندسی و انجنیری پروژه ها؛
  • ویزه نقشه های تخنیکی تهیه شده پروژه ها؛
  • بر آورد اولیه پروژه های طرح شده؛
  • همکاری تخنیکی حسب لزوم دید با سایر بخش های مربوطه الی تکمیل پروژه ها؛
  • ایجاد همآهنگی لازم جهت تطبیق مؤثر پروژه ها و سایر موارد مربوط به آن.