حجم وظایف ریاست خدمات:

ریاست خدمات، جهت فعالیت خدمات معیاری و مطابق نیازمندی اداره برای کارکنان و مهمانان دستگاه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تشکل یافته است.

یا به عبارتی دیگر می توان فعالیت های ریاست خدمات را به شکل ذیل بر شمرد:

  • سرویس معیاری غذای طبخ شده برای کارکنان و مهمانان دستگاه ریاست جمهوری ا. ا؛
  • تنظیم امور اعاشوی و اباطوی مهمانخانه های مربوطۀ دستگاه ریاست جمهوری ا. ا؛
  • نیازسنجی اعاشوی و اجناس مورد ضرورت آشپزخانه ها، طعامخانه ها، مهمانخانه ها و قصرهای دستگاه ریاست جمهوری ا. ا؛
  • وارسی از تنظیم و تنظیف قصر های داخل ارگ، مهمانخانه ها، صالون ها، طعام خانه ها و آشپزخانه ها طور دوامدار؛
  • مدیریت امور تحویلخانه ها مطابق اسناد تقنینی؛
  • مدیریت دستگاه های خیاطی و خشکه شوئی بمنظور ارائه خدمات بهتر؛