فعالیت، اهداف و ظایف ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت به صورت خلاصه به شکل ذیل اند:

 • تطبیق، نظارت و مراقبت از پروژه های ساختمانی؛
 • ترتیب برآورد ثانی پروژه ها با درنظرداشت معیاد رفع نواقص، با گرانتی و حسن اجرای کار؛
 • اکمالات مواد پروژه ها با در نظرداشت اصول و قواعد امنیتی حاکم در دستگاه ریاست جمهوری ا. ا؛
 • رفع نواقص و مراقبت از سیستم های تخنیکی تعمیرات، شامل (آبرسانی، تأمین برق، نجاری، رنگمالی، تهویه، تسخین و سایر موارد؛
 • ایجاد فضای سبز و مزین در ساحات عمومی با استفاده از شیوه ها و تکنالوژی های جدید.
 • علف دروی، دوا پاشی، شاخچه بری و پریت کاری اشجار و چمن های مربوطه.
 • پاککاری، شستشوی ساحات و انتقال کثافات؛
 • سجل تعمیرات و ساحات و درج آن به دفاتر املاک و دیتابیس مربوطه.
 • ثبت اجناس غیر منقول تکت های توزیع به دفاتر مربوطه غرض رفع ذمت معتمدین تعمیرات؛
 • ثبت و راجستر برآورد های ثانی پروژه ها به دفاتر مربوطه املاک.
 • ایجاد هماهنگی سالم میان ادارات داخلی و بیرونی.
 • تنظیم اسناد تدارکاتی، مصرفی و غیره امورات اداری.
 • تنظیم و استفاده از وسایط تخنیکی دست داشته با درنظرداشت اولویت ها.
 • جمع آوری عواید قصر تپه پغمان، تالار لویه جرگه و تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی به حسابات مربوطه.

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت:

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای داشتن محیط مناسب، آراسته و سرسبز تمام جایداد های مربوط به دستگاه ریاست جمهوری ا. ا ایجاد شده است.

این اداره مسولیت تطبیق پروژه های انکشافی (ساختمانی داخل ارگ) و فراهم آوری تسهیلات تخنیکی، حفظ و نگهداشت همه تاسیسات و سرسبزی ساحات مربوط به دستگاه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را برعهده دارد.