ریاست تکنالوژی معلوماتی:

ریاست تکنالوژی معلوماتی  در راستای ایجاد، انکشاف، تجهیز و عرضۀ خدمات بهتر و مصؤن تکنالوژی معلوماتی برای دستگاه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تشکل یافته است.

وظایف و مسؤلیت های مدیریتی:

 • طرح پلان های ستراتیژیک و انکشافی در عرصه تکنالوژی معلوماتی برای خدمات هرچه بهتر و بیشتر تکنالوژی معلوماتی در سطح اداره؛
 • بررسی نیازمندی های سیستم تکنالوژی معلوماتی اداره؛
 • ترتیب و تنظیم پروپوزل ها برای پروژه های پلان شده در مورد توسعه تکنالوژی اداره؛
 • تحکیم ارتباط با تمام بخش های اداره و سایر ارگانهای داخلی وخارجی در مورد امور تکنالوژی معلوماتی؛

وظایف و مسؤلیت های فنی و مسلکی ریاست تکنالوژی معلوماتی به صورت ذیل اند:

 • پیکر بندی و مدیریت سرور های مختلف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
 • مدیریت و نظارت نمودن از مایکروسافت سرور ها و فایروال Cyberoam و Sophos؛
 • برنامه ریزی و استقرار پروگرام ها (نرم افزار ها) ، مدیریت و فعال نگهداشتن کاربر هائیکه برای استفاده
  دیگر در سرورها ایجاد میشود؛
 • تنظیمات سویج ها، روتر های سیسکو و دستگاه های ارتباطی و صوتی؛
 • نظارت از نحوه تطبیق پلان های خدماتی و عملیاتی تکنالوژی معلوماتی؛
 • نظارت و بررسی از تطبیق پالیسی های تکنالوژی معلوماتی؛
 • طرح و تطبیق طرزالعمل های تکنالوژی معلوماتی؛
 • طرح و آماده نمودن پلان های عملیاتی به منظور بلند بردن ظرفیت سیستم ها و زیربناء های تکنالوژی معلوماتی؛
 • مدیریت از روترها، سویچ ها و دیگردستگاه هایی که در داخل IDF ها و MDF ها موجود اند؛
 • مدیریت نمودن تمام تلیفون های VoIP؛
 • تطبیق پلان های مدیریتی سیستم و سرورها و دستگاه های مربوطه آن؛
 • ارایه خدمات مؤثر و سریع تکنالوژی معلوماتی؛
 • مدیریت نمودن Active Directory ، Group policy و User Policy؛
 • مدیریت نمودن از انتی ویروس سرور و فایل سرور.