ریاست تدارکات:

ریاست تدارکات جهت تقویت تدارکات و ارائه خدمات تدارکاتی و اکمالاتی معیاری با درنظرداشت اصل شفافیت مطابق قانون تدارکات و طرزالعمل های نافذه برای دستگاه عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ا. ا تشکیل یافته است.

همچنان این ریاست با عرضۀ خدمات تدارکاتی، کسب اعتماد داوطلبان، حسابدهی شفاف، رشد خدمات تدارکاتی با کیفیت و قیمت های مناسب بمنظور صرفه جوئی در مصارف عامه مسولیت های ذیل را نیز مرعی نمایند.

وظایف ریاست تدارکات:

اداره مکلف است وظایف مندرج ماده پنجاه و سوم قانون را طور مناسب مرعی دارد.

علاوه بر وظایف مندرج فقره (۵) ماده پنجاه و سوم، شعبه تدارکات مکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

  • تهیه، نشر و توزیع دعوت نامه ها جهت ارزیابی قبلی، اسناد ارزیابی قبلی و دعوتنامه برای ابراز علاقمندی، اعلان تدارکات، اطلاعیه تصمیم عقد قرارداد وسایر اسناد مربوط به مراحل تدارکاتی حسب ضرورت.
  • دریافت و حفظ مناسب درخواست های ارزیابی قبلی و ابراز علاقمندی.
  • حفظ و نگهداشت تمام لست های جاری داوطلبان یا لست های ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب؛
  • تهیه پیشنهاد تعیین هیئت آفرگشایی، هیئت ارزیابی آفر ها، هیئت معاینه و ارائه آن به آمر اعطا جهت منظوری؛
  • فراهم سازی تسهیلات برای هیئت آفرگشایی و هیئت ارزیابی؛
  • تهیه و صدور نامه قبول آفر، مکاتیب رد آفرها و توضیحات مطالبه شده؛
  • حصول اطمینان از حفظ یادداشت های تدارکاتی در مطابقت با احکام قانون و طرزالعمل های تدارکات؛
  • تهیه و ارائه گزارش فعالیت های تدارکاتی به مراجع ذیصلاح؛
  • تهیه معلومات برای هر نوع درخواست ها یا تحقیقات پیرامون محرومیت یک داوطلب، قراردادی، طبق طرزالعمل های بررسی؛
  • اجرای سایر وظایف متفرقه حسب هدایت آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و طرزالعمل های نافذه،