ریاست تخنیک و ترانسپورت:

این ریاست جهت داشتن یک کامپلکس ترانسپورتی مجهز و عرضۀ خدمات بهتر برای دستگاه ریاست جمهوری ا. ا تشکیل گردیده است.

و همچنان به منظور ارائه خدمات مؤثر و مثمر ترانسپورتی و تخنیکی با استفاده از روش های مناسب و کارا، حفظ، مراقبت و اکمال وسایط و تنظیم موثر آن برای عرضۀ خدمات ترانسپورتی و ترمیماتی، صرفه جویی در تمامی مصارف، داشتن هماهنگی به منظور تسریع امور محوله، تأمین شفافیت و همکاری در ایجاد یک ادارۀ سالم.

وظایف ریاست تخنیک و ترانسپورت:

 • مدیریت خدمات ترانسپورتی و تخنیکی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذۀ کشور؛
 • توظیف وسایط به کارکنان مستحق، به اساس مقرره نافذه؛
 • طی مراحل اسناد گمرکی و ترافیکی وسایط اداره؛
 • نظارت، کنترول و بررسی وسایط در اوقات رسمی و غیر رسمی، بمنظور صرفه جوئی؛
 • تنظیم امور نوکریوالی در ایام رسمی و تعطیلات جهت رسیده گی به حمل و نقل کارکنان و برنامه های خاص مقام عالی؛
 • تنظیم وسایط جهت انتقال هیئات مؤظف به ولایات کشور؛
 • تنظیم وسایط دسپیچری در اوقات رسمی؛
 • نظارت، کنترول و بررسی تمام امور اداری، تطبیق مقرره های حفظ و نگهداشت وسایط و توزیع تیل، روغنیات و فلترباب؛
 • اخذ امتحان عملی و نظری از دریوران جدیدالتقرر و تدویر کورس های آموزشی به همکاری ریاست منابع بشری جهت ارتقای ظرفیت کارکنان؛
 • تثبیت نورم مواد سوخت وسایط جدید و حصول اطمینان از کیفیت تیل و روغنیات، با همکاری اداره ملی استندرد (انسأ)؛
 • اعزام کارکنان به ولایات کشور، غرض انتقال وسایط مساعدت شده و خریداری شدۀ اداره؛
 • کنترول از تبدیلی پرزه جات خریداری شده به وسایط؛
 • تشخیص نیازمندی ها (پرزه جات، ماشین آلات، تایرباب، روغنیات و فلترباب و غیره) با بودجۀ مورد نیاز جهت تدارک.