ریاست انسجام امور ساختمانی و آبدات تاریخی:

ریاست انسجام جهت فراهم آوری تسهیلات و عرضۀ خدمات ساختمانی به سطح کشور از طریق تطبیق پروژه های
زیربنایی، انکشافی و آبداتی ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ا. ا، با درنظرداشت مؤثریت و مثمریت آن تشکیل یافته است.

و همچنان مسولیت ایجاد همآهنگی لازم با ادارات ذیربط در امور محوله، انسجام و تنظیم اسناد لازمه، نظارت و کنترول از پروژه های زیربنایی، انکشافی و آبداتی با در نظر داشت کیفیت، قیمت و زمان معین در سصح کشوررا دارا میباشد.

وظایف ریاست انسجام امور ساختمانی و آبدات تاریخی:

  • پلانگذاری دقیق جهت ایجاد همآهنگی لازم با ادارات ذیربط، نظارت و کنترول از تطبیق پروژه ها؛
  • انسجام و همآهنگی امور اداری و فنی با ادارات ذیدخل؛
  • تنظیم و بررسی نقشه های ساختمانی بل احجام کاری، مشخصات، قرارداد ها و اسناد مربوطه؛
  • نظارت و کنترول از تطبیق پروژه های زیربنایی، انکشافی و آبداتی مطابق قرارداد منعقده؛
  • برآورد ثانی و تسلیم دهی پروژه های زیربنائی، انکشاف و آبداتی، بعد از اکمال آن؛
  • مدیریت سالم از روند تعدیلات و تغییرات وارده حسب ضرورت در پروژه های زیربنائی، انکشاف و آبداتی؛
  • دقت کامل در عمل کرد ها و فعالیت های پلان شده در برد های کاری.