به اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور و حکم شماره ۷۴ مورخ ۱۴۴۳/۳/۱۱ مقام عالی ریاست الوزرا امارت اسلامی افغانستان محترم مولوی عبدالسلام حقانی در بست خارج رتبه بحیث رئیس اداره حمایوی انکشاف ملی تقرر حاصل نموده و رسما بکار آغاز نمود.