اداره عملیاتی ریاست جمهوری برای 50 تن از انجنیران اداره عملیاتی و شرکت انکشاف ملی جهت بالا بردن توانمندی انجنیران، ورکشاپ یک روزه را پیرامون آبریزه های کابل دایر نمود.
پروژه آب ریزه های کابل سال گذشته در ایام قرنطین در چند ناحیه پایتخت آغاز شد، که در حال حاضر بخش آبگیرها تکمیل شده است و بخش های نهال شانی و حفظ مراقبت آن باقی مانده است.
در این پروژه تا بحال بیش از 34هزار نفر از شهروندان کابل صاحب شغل شدند و تکمیل شدن این پروژه، جنبه های اقتصادی، بهبود محیط زیست و کاریابی برای شهروندان را به دنبال خواهد داشت.