اعلان داوطلبی پروژه براورد الماری

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/G/057/1400/NCB

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

نمبر جواز شرکت:

قیمت پروژه به (افغانی):

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ تسلیمی داوطلبی:

1400/02/29

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت: