اعلان داوطلبی تدارک ماشین آلات و تایر

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/G/061/1400/NCB

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

نمبر جواز شرکت:

قیمت پروژه به (افغانی):

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ تسلیمی داوطلبی:

1400/05/13

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت: