قرارداد تدارک رنگ و پالش کاری دیوار های قصر مرمرین

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/W/038/1400/NRT

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

شرکت ساختمانی بهیر عمرزی

نمبر جواز شرکت:

74911

قیمت پروژه به (افغانی):

1,660,550.00

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی اعتراضات:

1400/03/16

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت:

سناتوریم، دارالامان – کابل – افغانستان