قرارداد تدارک 8000 جلد سند افتخاری و مدال

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/G/051/1400/NCB

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

مطبعه صدف

نمبر جواز شرکت:

D-39273

قیمت پروژه به (افغانی):

450,000.00

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی اعتراضات:

1400/01/18

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت:

منزل سه آریا مارکیت – کابل – افغانستان