قرارداد تدارک 5 قلم گوشت ضرورت ریاست خدمات

نمبر تشخصیه پروژه:

COSP/G/045/1400/NCB

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

شرکت نوبهار قلب آسیا لمتید

نمبر جواز شرکت:

23810

قیمت پروژه به (افغانی):

17,670,000.00

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی اعتراضات:

1400/05/02

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت:

کلوله پشته – کابل – افغانستان