قرارداد تدارک پرزه جات وسایط

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/G/058/1400/NCB

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

شرکت صدیق احمدی لمتید

نمبر جواز شرکت:

0101-20448

قیمت پروژه به (افغانی):

حداقل قیمت: 9,933,390.00

حداکثر قیمت: 10,811,190.00

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی اعتراضات:

1400/04/24

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت:

قوای مرکز – کابل – افغانستان