قرارداد تدارک و نصب اجناس جنراتور ها

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/G/054/1400/NCB

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

شرکت تیمور سادات

نمبر جواز شرکت:

D-42846

قیمت پروژه به (افغانی):

498,690.00

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی اعتراضات:

1400/02/08

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت:

سرک ۱ سرک نو – کابل – افغانستان