قرارداد تدارک مواد بخش ساختمانی

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/GD/056I140O/NRT

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

شرکت میهن پارسا

نمبر جواز شرکت:

59900

قیمت پروژه به (افغانی):

7,269,977.00

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی اعتراضات:

1400/05/17

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت:

کوته سنگی – کابل – افغانستان