قرارداد تدارک اجناس حفظ و مراقبت

نمبر تشخصیه پروژه:

AOP/G/025/1400/NCB/RE2

نهاد تدارکاتی:

ریاست عمومی اداره امور

شرکت برنده:

شرکت ساختمانی کرزر

نمبر جواز شرکت:

D-44590

قیمت پروژه به (افغانی):

4,911,690.00

قیمت پروژه به (دالر):

000.00

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی اعتراضات:

1400/04/07

نوع تدارکات:

خدماتی

آدرس شرکت:

تایمنی – کابل – افغانستان